Bài giảng thuộc chương trình Toán lớp 7, phân môn Đại số lớp 7. Với nội dung chủ đề: Bài 2. Cộng trừ số hữu tỉ.